logo z obramówką 3
Doradztwo prawne

Usługi Doradztwa Prawnego świadczone są przez spółkę z grupy kapitałowej WhiteBlack Law Firm Sp. z o.o. Zakres usług świadczony w ramach Doradztwa Prawnego obejmuje zawiązywanie, przekształcanie, łączenie oraz podział podmiotów prawa handlowego, bieżące doradztwo prawne w zakresie działalności operacyjnej, pomoc przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do alternatywnych oraz uregulowanych systemów obrotu, pomoc przy sporządzaniu dokumentów informacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

W ramach usługi zespół WhiteBlack doradza w kwestiach związanych z tworzeniem spółek, oddziałów, przedstawicielstw, restrukturyzacją, likwidacją spółek oraz analizy stanu prawnego spółek (due diligence). Przygotowuje optymalizacje prawne oraz programy compliance management. Dzięki rozległej wiedzy WhiteBlack negocjuje i przygotowuje projekty umów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami), kontakty menadżerskie. Eksperci firmy reprezentują Klientów w sprawach sądowych o uchylenie (stwierdzenie nieważności) uchwał organów spółek, w sporach między wspólnikami (akcjonariuszami) oraz między wspólnikami (akcjonariuszami), a spółką. Zespół WhiteBlack prowadzi bieżącą obsługę spółek w zakresie prawa korporacyjnego oraz świadczy usługi doradcze na rzecz organów władz spółek.

Konsultanci WhiteBlack świadczą pomoc prawną w zakresie prawa umów handlowych, w szczególności przygotowują, weryfikują oraz negocjują projekty umów handlowych na potrzeby konkretnych koncepcji spółek. WhiteBlack reprezentuje swoich Klientów na etapie wykonywania umów handlowych oraz w sporach dotyczących wykładni umów. 

Zespół WhiteBlack gwarantuje kompleksowe usługi prawne związane z planowaniem i realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych w sektorze publicznym i prywatnym. Doradztwo WhiteBlack obejmuje opracowanie i negocjowanie projektów umów, w tym: umów o generalną realizację inwestycji, generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz reprezentowanie Klientów w relacjach z kontrahentami na każdym etapie prowadzenia inwestycji. 

WhiteBlack doradza w obszarze prawa telekomunikacyjnego, energetycznego, farmaceutycznego, kolejowego, lotniczego oraz pocztowego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi oraz w postępowaniach przed polskimi sądami. 

WhiteBlack zapewnia kompleksową pomoc prawną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowania odpowiedniej dokumentacji przetargowej, doradztwie na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, reprezentowania Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi.

WhiteBlack reprezentuje swoich Klientów przed polskimi sądami oraz sądami arbitrażowymi. Przygotowuje opinie przedprocesowe dotyczące możliwych sporów.

W ramach praktyki prawa bankowego i finansów WhiteBlack świadczy usługę doradztwa prawnego w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, nieruchomości oraz restrukturyzacji zadłużenia. Kancelaria zajmuje się również doradztwem w zakresie sekurytyzacji należności, zagadnień regulacyjnych prawa bankowego, obrotu wierzytelnościami. Zespół WhiteBlack świadczy obsługę prawną w bieżącej działalności banków i instytucji kredytowych. Kancelaria udziela wsparcia klientom w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru bankowego i finansowego.

Wśród głównych gałęzi wsparcia należy wyszczególnić pomoc przy sporządzaniu prospektów emisyjnych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, która odwołuje się do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004: „Szczegółowe warunki, jakimi powinien odpowiadać prospekt emisyjny, sposób jego sporządzania oraz warunki żądania przez Komisję zamieszczania w prospekcie emisyjnym dodatkowych informacji określają art. 2-26 i 35 Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 roku ( obowiązujące do 1 lipca 2005 roku) w sprawie implementacji Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji przez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniana informacji o charakterze reklamowym, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art.26. W ustawie podkreśla się,  że podane w prospekcie emisyjnym informacje powinny umożliwiać ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz perspektywy jej rozwoju”.